UWAGA RODZICE UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ROK SZKOLNY 2017/2018

DO DNIA  30.06.2017r. do godz. 1500 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO  SEKRETARIATU:

  1. Oryginał i  kserokopię świadectwa ukończenia  kl. III lub VI  szkoły podstawowej,
  2. 1 zdjęcie legitymacyjne -  podpisane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i adres. Fotografia powinna być docięta na wymiar 30x 35mm
  3. kartę zdrowia z gabinetu medycznego dotychczasowej  szkoły podstawowej,
  4. opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeśli uczeń posiada).

Rodzice, którzy nie podpisali jeszcze  oświadczenia woli  podjęcia nauki przez dziecko w SP-21 z OI  proszeni są o uzupełnienie dokumentu.


UWAGA RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ  PRZYJĘCI  SPOZA REJONU

Proszę w tym samym terminie o  zgłoszenie  się do sekretariatu,  celem pobrania  „Potwierdzenia przyjęcia ucznia”. Potwierdzenie należy następnie dostarczyć do  szkoły rejonowej. Z rejonu z kolei  należy pobrać wypis: „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie szkoły.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect