Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje, iż dnia 24.08.2017r. o godzinie 1800 odbędzie się  spotkanie Rodziców uczniów  klasy VII d  (grupa chłopców – piłka nożna) z Trenerką.

Dyrektor Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich / Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje, iż dnia  04.09.2017r. o godzinie 1700 odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów  klas II i III gimnazjum (odbiór podręczników).

Uprzejmie informujemy, że listy klas 7 zostaną wywieszone w szkole w dniu 14.07.2017r. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie udzielamy informacji przez telefon.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ROK SZKOLNY 2017/2018

DO DNIA  30.06.2017r. do godz. 1500 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO  SEKRETARIATU:

  1. Oryginał i  kserokopię świadectwa ukończenia  kl. III lub VI  szkoły podstawowej,
  2. 1 zdjęcie legitymacyjne -  podpisane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i adres. Fotografia powinna być docięta na wymiar 30x 35mm
  3. kartę zdrowia z gabinetu medycznego dotychczasowej  szkoły podstawowej,
  4. opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeśli uczeń posiada).

Rodzice, którzy nie podpisali jeszcze  oświadczenia woli  podjęcia nauki przez dziecko w SP-21 z OI  proszeni są o uzupełnienie dokumentu.


UWAGA RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ  PRZYJĘCI  SPOZA REJONU

Proszę w tym samym terminie o  zgłoszenie  się do sekretariatu,  celem pobrania  „Potwierdzenia przyjęcia ucznia”. Potwierdzenie należy następnie dostarczyć do  szkoły rejonowej. Z rejonu z kolei  należy pobrać wypis: „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie szkoły.

W dniu 09.06.2017r. można się zapoznać z listą dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 21 z OI.
W dniach 12 - 13.06.2017r. Rodzice dzieci potwierdzają wolę przyjęcia w formie podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług przez placówkę.
Dnia 14.06.2017r., po spełnieniu powyższych wymogów  - o godz. 1500 komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych do grupy "0".

 

Od godziny 12.00 w dniu 06.06.2017r. jest  dostępna do wglądu  w sekretariacie szkoły lista  uczniów zakwalifikowanych  do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018.

W dniach 07.06. - 09.06.2017r. Rodzice winni stawić się w sekretariacie celem złożenia woli przyjęcia kandydata w formie pisemnego oświadczenia i podpisania zgody  związanej z ochroną danych osobowych.

UWAGA !!!

Na prośbę rodziców został zmieniony termin zebrania.

Zebranie dla Rodziców uczniów przyszłych  klas I  (rok szkolny 2017/2018) Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godzinie 1700.

Zapraszamy Rodziców Uczniów obecnych klas VI, a podejmujących z dniem 01.09.2017r. naukę w klasie 7 naszej szkoły (SP-21) - na zebranie informacyjne, które odbędzie się 19 czerwca 2017r. o godzinie 1800.

Panel logowania

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect