W naszym gimnazjum klasy integracyjne istnieją od 2001 roku kiedy to z inicjatywy Urzędu Miejskiego i Dyrektora Gimnazjum nr 18 utworzono pierwszą klasę integracyjną. Tak jak w poprzednich latach tak i teraz dobór dzieci zdrowych do tej kasy oparty jest na całkowitej dobrowolności i akceptacji rodziców i dzieci. Aktualnie na każdym poziomie nauczania są dwie takie klasy, zatem w całej szkole jest ich sześć.

Klasa integracyjna to klasa, w której uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W takiej klasie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel danego przedmiotu oraz pedagog specjalny, który jest również wychowawcą klasy. Jego głównym zadaniem podczas lekcji jest współpraca z nauczycielem prowadzącym, mająca na celu zapewnienie sprawnego tempa pracy uczniów.

Celem głównym nauki w klasie integracyjnej jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości i potrzeb. Natomiast wszyscy uczniowie uczęszczający do tej samej klasy, mają możliwość nauczyć się zrozumienia, współdziałania, respektowania potrzeb innych oraz przede wszystkim prawdziwej tolerancji względem osób niepełnosprawnych. Ze względu na małą ilość uczniów w klasie, możliwe jest indywidualne podejście do każdego z nich.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do klasy integracyjnej na podstawie aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego, które dotyczy:

 • niepełnosprawności ruchowej,
 • niedosłuchu,
 • niedowidzenia,
 • choroby przewlekłej,
 • niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiamy:

 • realizowanie programu dostosowanego do ich tempa rozwoju oraz indywidualnych możliwości,
 • uczenie się samodzielności, zaradności i umiejętności społecznych,
 • otrzymanie wsparcia poprzez zorganizowaną pracę pedagogiczną-psychologiczną.

Dodatkowo klasy integracyjne uczestniczą w organizacji:

 • Kiermaszu Świątecznego,
 • Międzygimnazjalnych Zmagań Integracyjnych,
 • Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych

W klasie integracyjnej zespół dzieci zdrowych i niepełnosprawnych realizuje program wychowania i nauczania przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - taki sam jak we wszystkich innych klasach na danym poziomie. Jednak, gdy zaistnieje taka konieczność, program ten jest odpowiednio modyfikowany i dostosowany do możliwości edukacyjnych dzieci i tym właśnie w klasie integracyjnej zajmuje się pedagog specjalny. Do jego zadań należą:

I. ZADANIA EDUKACYJNE - związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego pracą na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych:

 • dokonanie diagnozy "roboczej" (charakterystyki uczniów). Pedagog specjalny realizuje i czuwa nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego zadań edukacyjnych.
 • udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych. Każdy uczeń pracuje na swoim najwyższym, maksymalnym poziomie. Pedagog wykorzystuje w tym celu specjalne metody i specjalnie dostosowane pomoce dydaktyczne;
 • opracowanie, wraz z nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem) strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami. Pedagog zwraca szczególną uwagę na uatrakcyjnianie zajęć poprzez: nadawanie sensu wspólnej nauce, stosowanie ekspresyjnych metod nauczania (ruch, muzyka, drama), wykorzystywanie elementów nauczania otwartego, odpowiednie gospodarowanie dwoma zasobami: czasem i zdrowymi rówieśnikami, organizowanie pracy uczniom w małych grupach zadaniowych, wykorzystywanie metody projektów w łączeniu treści międzyprzedmiotowych.

II. ZADANIA INTEGRUJĄCE - związane z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły:

 • czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy a także całej szkoły tak, by uniknąć tzw. integracji pozornej. Szczególnie tyczy to wszystkich przerw i zajęć pozalekcyjnych, spotkań dzieci w szkolnej świetlicy, udziału w szkolnych imprezach i uroczystościach;
 • czuwanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Sprzyjają temu tzw. lekcje otwarte, wspólne wycieczki (całych rodzin), spotkania z rodzicami organizowane w formie atrakcyjnych, miłych chwil spędzanych wspólnie przez wychowawcę, rodziców i dzieci z jednej klasy;
 • budowanie integracji pomiędzy nim samym a nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem). Należy opracować formy współpracy na lekcjach umieć dobrze wzajemnie komunikować się, stwarzać sobie możliwości i mieć poczucie własnej realizacji i satysfakcji zawodowej.

III. ZADANIA WYCHOWAWCZE - związane z pełnieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej względem rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klasy integracyjnej:

 • wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych (i wskazywanie ich);
 • bycie wychowawcą całej klasy integracyjnej. Wychowawca klasy wnikliwie obserwuje stosunki interpersonalne między uczniami otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków. Oprócz wiedzy i umiejętności stara się przekazać uczniom zasady kulturalnego współżycia międzyludzkiego, wdraża normy grzecznościowe, wpaja chęć okazywania zrozumienia i życzliwości dla innych ludzi. Wspólnie z klasą tworzy atmosferę przyjaźni.

Integracja daje szansę lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego praca w klasie integracyjnej jest nastawiona nie tylko na osiąganie pewnych celów dydaktycznych, ale również, a może przede wszystkim, na kształtowanie u młodzieży umiejętności nawiązywania kontaktów emocjonalnych, rozbudzania ambicji i naśladowania pozytywnych wzorców.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect